การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียนคนไทย

ประเภท ลงทะเบียนล่วงหน้า (ก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2565) Onsite (ลงทะเบียนตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปจนถึง Onsite)
สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท 8,000 บาท
แพทย์ประจำบ้าน* 3,000 บาท 4,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ** 15,000 บาท 20,000 บาท
ผู้ติดตาม/คู่สมรส*** 2,000 บาท

*แพทย์ประจำบ้านจะต้องมีเอกสารรับรองจากทางต้นสังกัด

**แพทย์ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯที่สามารถลงทะเบียนได้คือ Facial plastic surgeons, Oculoplastic surgeons, Maxillo-facial surgeons and Dermatologists

***ผู้ติดตาม สามารถรับประทาน อาหารว่าง / อาหารกลางวัน เข้าชมบูธและนิทรรศการและ งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Reception) ได้


ค่าลงทะเบียนนี้ ผู้ลงทะเบียนจะได้:
- เข้าร่วมฟังบรรยายได้ทุกห้อง ทุกหัวข้อการประชุม
- เอกสารงานประชุม กระเป๋า
- งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Reception)
- อาหารว่าง / อาหารกลางวัน
- เข้าชมบูธและนิทรรศการ


การลงทะเบียน
1) ผู้สนใจลงทะเบียนต้องเข้า Log-in เพื่อดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์
2) ผู้ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน
3) เอกสารยืนยันการลงทะเบียนจะส่งกลับให้ผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์ภายใน 1 อาทิตย์


การชำระเงิน (รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขา: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี: 026-465843-3
ประเภท: ออมทรัพย์


เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้แนบสลิปหลักฐานการชำระเงิน แจ้งมายังสำนักงานเลขานุการ ผ่านทาง E-mail: isapsthailand2022@gmail.com หรือ แจ้งชำระเงินออนไลน์โดย คลิกที่นี่
การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ

การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน
การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 ทาง isapsthailand2022@gmail.com การประชุมจะคืนค่าลงทะเบียนคืน ๗๐% ของเงินค่าลงทะเบียน และจะโอนเงินคืนภายใน 1 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

"หากรัฐบาลมีการประกาศห้ามจัดประชุม หรือ คณะกรรมการจัดงานประกาศยกเลิกการประชุมเนื่องจากมีการระบาดของโควิดอย่างรุนแรง จะมีการคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน แต่หากเป็นการเลื่อนการประชุมจะไม่มีการคืนค่าลงทะเบียน ยกเว้นมีการทำหนังสือขอคืนค่าลงทะเบียนมาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป”
*** ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ***